29.03.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r.

Oświęcim, dnia 27 marca 2019 r.

Znak sprawy:

GA.6220.12.2018.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 27 marca 2019 r. decyzji nr 3/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja hali na potrzeby punktu przeładunku złomu”, planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Joanna Kiełek, prowadząca działalność: FUH Lavenir, ul. Szpitalna 118/1, 32-600 Oświęcim.

2. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie GA.6220.12.2018.III