05.11.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2019 r.

Oświęcim, dnia 29 października 2019 r.

Znak sprawy:  GA.6220.14.2019.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 4 i 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m    s t r o n y     p o s t ę p o w a n i a,

wydaniu w dniu 29 października 2019 r. postanowienia na mocy art. 75 ust. 4 i 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Chełmka z dnia 17 października 2019 r. o wydanie opinii ws. przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie drogi wodnej w km 1+560 – 1+800 rzeki Wisły do rzędnej 223,70 m n.p.m. poprzez pobór materiału żwirowego z korytarza rz. Wisły na odcinku km 1+560 – 1+800 w miejscowości Bobrek”, planowanego na działkach nr 1352/6, 1352/4, 1351/7 obręb Bobrek, gmina Chełmek oraz 1826/199, 1826/192 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim oraz Wydziale Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku w godzinach pracy.

Zgodnie z art. 75 ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), wyłączającym stosowanie przepisów art. 106 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego, na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz BIP i stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim.

Font Resize
Contrast