05.02.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji nr 2/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do przetwarzania zgarów aluminiowych na terenie Nicromet, przy ul. Pławskiej 1.

Oświęcim, dnia 3 lutego 2020 r.

Znak sprawy: GA.6220.8.2019.III

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 3 lutego 2020 r. decyzji nr 2/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przetwarzania zgarów”, planowanego na działce nr 1725/13 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu i Marszałka Województwa Małopolskiego w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Font Resize
Contrast