08.02.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 lutego 2021 r.

Oświęcim, dnia 3 lutego 2021 r.

Znak sprawy: GA.6220.12.2020.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 do 3h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o

1. Wydaniu w dniu 3 lutego 2021 r. postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 11 października 2020 r., uzupełniony za pismami z dnia 13 i 30 listopada 2020 r. inwestora TONGLI IMPORT – EXPORT Sp. z o.o., ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn Koźle w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne”, planowanego w Oświęcimiu, przy ul. Stara Droga, na działce nr 1773/146 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

2. Możliwości wniesienia przez strony postępowania zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. Strony niniejszego postępowania administracyjnego zawiadamiane są o wydaniu postanowienia poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na złożenie zażalenia.

3. Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – strony postępowania mogą wnieść wniosek o wydanie odpisu postanowienia. Wniosek należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta Oświęcim osobiście, listownie lub za pośrednictwem systemu ePuap.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

GA.6220.12.2020.III Obwieszczenie.BIP Raport TEKST

GA.6220.12.2020.III Obwieszczenie.BIP Raport TEKST PDF

GA.6220.12.2020.III Obwieszczenie.BIP Raport SKAN