30.07.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 lipca 2018 r.

Oświęcim, dnia 30 lipca 2018 r.

Znak sprawy:

GA.6220.12.2018.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

danych o wniosku inwestora – Joanna Kiełek, prowadząca działalność: FUH Lavenir, ul. Szpitalna 118/1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja hali na potrzeby punktu przeładunku złomu”, planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.