31.05.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2019 r.

Oświęcim, dnia 30 maja 2019 r.

Znak sprawy: GA.6220.2.2019.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 49 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m       s t r o n y        p o s t ę p o w a n i a

wydaniu w dniu 30 maja 2019 r. postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji spalania paliw na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o. o., Sp. J. w Oświęcimiu, poprzez budowę Nowego Bloku Gazowo-Parowego o mocy ok. 200 MWe wraz z towarzyszącą infrastrukturą”, planowanego na działkach nr 1773/37, 1773/38, 1773/53 1773/95 obręb Monowice oraz 2653/7, 2653/38, 2653/48, 2653/61, 2653/76, 2653/80, 2653/98, 2653/101, 2653/102, 2653/117, 2653/120, 2653/131, 2653/132, 2653/162, 2653/163, 2653/164, 2653/165, 2653/167, 2653/171, 2653/172, 2653/203, 2653/204, 2653/208, 2653/217, 2653/220, 2653/221, 2653/231, 2653/232, 2653/278, 2653/282, 2653/283, 2653/308, 2653/314, 4126/1, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcimdo czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na ww. postępowanie nie przysługuje stronie możliwość złożenia zażalenia. Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pok. 22.

 

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2019 r. skan

Font Resize
Contrast