03.01.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 grudnia 2019 r.

Oświęcim, dnia 31 grudnia 2019 r.

Znak sprawy:
GA.6220.13.2019.III

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 10,  art. 36 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej instalacji spalania paliw na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu, poprzez budowę Nowego Bloku Gazowo-Parowego o maksymalnej mocy 116 MWe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, planowanego na działkach nr 1773/37, 1773/38, 1773/53, 1773/95 obręb Monowice oraz 2653/7, 2653/38, 2653/48, 2653/61, 2653/76, 2653/80, 2653/98, 2653/101, 2653/102, 2653/117, 2653/120, 2653/131, 2653/132, 2653/162, 2653/163, 2653/164, 2653/165, 2653/167, 2653/171, 2653/172, 2653/203, 2653/204, 2653/208, 2653/217, 2653/220, 2653/221, 2653/231, 2653/232, 2653/278, 2653/282, 2653/283, 2653/308, 2653/314; 4126/1, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

W związku z art.  10 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie stron przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie na podstawie art. 36 §1 k.p.a. informuję, że ww. konieczność zapewnienia możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji administracyjnej spowodowała przedłużenie terminu zakończenia sprawy do dnia 7 lutego 2020 r.

Stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim.

Font Resize
Contrast