03.06.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2019 r.

Oświęcim, dnia 31 maja 2019 r.

Znak sprawy: GA.6220.5.2019.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

danych o wniosku inwestora – Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji gazu kopalnianego i ziemnego zasilających palniki kotła K4”, planowanego na działce nr 2653/217 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.