07.12.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświecim z dnia 5 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: GA.6220.17.2018.III                                                                                                   Oświęcim, dnia 5 grudnia 2018 r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim

 Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9  w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 8/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o ww.decyzji – dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa i rozbudowa układu oczyszczania biogazu na terenie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.”,planowanego na działce nr 1223/9 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Decyzja została wydana dla inwestora – Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 46, 32-600Oświęcim,tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone.

Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.