07.02.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji nr 3/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż w istniejącej hali TU-5 dwóch linii technologicznych do pogłębionego odwadniania osadów ściekowych w technologii wykorzystującej pompy ciepła, na terenie MPOŚ sp. z o. o. w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 5 lutego 2020 r.

Znak sprawy: GA.6220.10.2019.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 5 lutego 2020 r. decyzji nr 3/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż w istniejącej hali TU-5 dwóch linii technologicznych do pogłębionego odwadniania osadów ściekowych w technologii wykorzystującej pompy ciepła, na terenie MPOŚ sp. z o. o. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 1223/9 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Font Resize
Contrast