08.11.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 listopada 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 6 listopada 2018 r.

GA.6220.9.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 7/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o ww. decyzji – dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji lateksu Mirapol oraz lateksu LBSG wraz z budową hali produkcyjnej, budową tacy zbiornikowej oraz rozbudową istniejącej tacy zbiornikowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp. j. przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu”, planowanego na działkach nr 2653/121 obręb Dwory I oraz 1773/54 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Decyzja została wydana dla inwestora – Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone.

Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Font Resize
Contrast