12.02.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 lutego 2019 r.

Oświęcim, dnia 8 lutego 2019 r.

Znak sprawy: GA.6220.22.2018.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 8 lutego 2019 r. decyzji nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o ww. decyzji – dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji LNG w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”, planowanego na działkach nr 2653/208, 2653/217, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Decyzja została wydana dla inwestora – Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone.

Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Strony postępowania zawiadamiane o wydaniu decyzji poprzez niniejsze obwieszczenie mogą składać odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie do 28 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

GA.6220.22.2018.III Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji