13.08.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 9 sierpnia 2018 r.

GA.6220.10.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

1. Danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim o dopuszczeniu Stowarzyszenia Stop Fetorowi w Mieście i Gminie Oświęcim, ul. Stara Droga 12, 32-600 Oświęcim do udziału na prawach strony w postępowaniu wszczętym na wniosek inwestora – Frakcja Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”, planowanego na działkach nr 118/1, 118/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

2. Danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim o dopuszczeniu Towarzystwa na rzecz Ziemi, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim do udziału na prawach strony w postępowaniu wszczętym na wniosek inwestora – Frakcja Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”, planowanego na działkach nr 118/1, 118/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.