25.03.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim. Zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 23 marca 2022 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej – projekt budowlany”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.

Oświęcim, dnia 23 marca 2022 r.

Znak sprawy: GA.6220.24.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o

1. Wydaniu w dniu 23 marca 2022 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej – projekt budowlany”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości wniesienia przez strony postępowania odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony niniejszego postępowania administracyjnego zawiadamiane są o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji.

3. Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – strony postępowania mogą wnieść wniosek o wydanie odpisu decyzji. Wniosek należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta Oświęcim osobiście, listownie lub za pośrednictwem systemu ePuap.