23.02.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji nr 4/2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy ul. Nowe Stawy, na części działek nr 1648/1, 1648/8 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 22 lutego 2022 r.

Znak sprawy: GA.6730.12.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji nr 4/2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy ul. Nowe Stawy, na części działek nr 1648/1, 1648/8 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy strono postępowania przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony niniejszego postępowania administracyjnego zawiadamiane są o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji.

Art.  49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje, że poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 §1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 §2.

Art.  49 §1 KPA stanowi, że jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art.  49 §2 KPA stanowi, że dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art.  49b §1 KPA stanowi, że w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 §1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

Obwieszczenie opublikowano w dniu: 23 lutego 2022 r.