15.02.2024

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim – zawiadomienie w sprawie wyznaczenia terminu załatwienia sprawy GA.6220.14.2023.III: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Dwory”

Oświęcim, dnia 13 lutego 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6220.14.2023.III

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

Działając na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy – wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego we wniosku z dnia 13 listopada 2023 r. Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Dwory” wraz z realizacją nowego zakładu przeróbczego kopaliny z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem” – do dnia 12 kwietnia 2024 r.

Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy spowodowane jest brakiem otrzymania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim.