10.01.2011

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim
o wydaniu decyzji zatwierdzających podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zgodnie z art. 97a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) zawiadamiam, że została podana do publicznej wiadomości decyzja z dnia 6 grudnia 2010 r. znak: MK/g.V.7430-a-25/3/10 zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w jednostce ewidencyjnej Miasto  Oświęcim, obręb Oświęcim, obejmująca parcele gruntowe pgr 1299/5, pgr 1301/3 i pgr 1971/24, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi księgę wieczystą numer KR1E/00007727/5 – pod realizację zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie wału rzeki Soły.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim
o wydaniu decyzji zatwierdzających podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zgodnie z art. 97a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) zawiadamiam, że została podana do publicznej wiadomości decyzja z dnia 6 grudnia 2010 r. znak: MK/g.V.7430-a-25/3/10 zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w jednostce ewidencyjnej Miasto  Oświęcim, obręb Oświęcim, obejmująca parcele gruntowe pgr 1299/5, pgr 1301/3 i pgr 1971/24, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi księgę wieczystą numer KR1E/00007727/5 – pod realizację zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie wału rzeki Soły.

Decyzją z dnia 6 grudnia 2010 r. znak: jw. – pgr 1299/5 o pow. 0.2352 ha dzieli się na nowe pgr 1299/37 o pow. 0.0054 ha i pgr 1299/38 o pow. 0.2298 ha; pgr 1301/3 o pow. 0.0779 ha dzieli się na nowe pgr 1301/4 o pow. 0.0564 ha i pgr 1301/5 o pow. 0.0215 ha oraz pgr 1971/24 o pow. 0.1733 ha dzieli się na nowe pgr 1971/44 o pow. 0.0261 ha i  pgr 1971/45 o pow. 0.1472 ha.

Decyzja została podana w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2  i ul. Jagiełły 23 oraz zamieszczone na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości doręczenie decyzji uważa się za dokonane.

Dodatkowe informacje w sprawie podziału nieruchomości udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego, Urzędu Miasta Oświęcim – z siedzibą przy ul. Jagiełły 23, pokój nr 19 (I piętro) lub pod numerem telefonu 33 8429-269 -w godzinach pracy Urzędu.