20.09.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie ponowienia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – budowa nowej instalacji do produkcji dyspersji i klejów

Oświęcim, dnia 10 września 2021 r.

Znak sprawy: GA.6220.12.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 7 czerwca 2021 r. firmy – Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowej instalacji do produkcji dyspersji i klejów, planowanego na działkach nr 1801/1, 1801/2, 1801/3 obręb Monowice oraz 2653/318, 2653/319, 2653/276, 2653/320 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim – ponawiam procedurę wyłożenia do publicznego wglądu niezbędnej dokumentacji sprawy.

 

Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:
– wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
– postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
– stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska te są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Jednocześnie wskazuję 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: 21 września 2021 r. do 20 października 2021 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2,32-600 Oświęcim:
– w formie pisemnej,

– ustnie do protokołu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organami właściwymi do wydania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organami właściwy do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.