23.11.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 21 listopada 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 21 listopada 2018 r.

GA.6220.2.2018.III

 

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 113 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamiam o:

1. Wydaniu w dniu 21 listopada 2018 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 4/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja pracy śluzy żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Oświęcim i Dwory, gmina Oświęcim, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż – Stopień Wodny Dwory – realizowane w ramach zadania pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy””, planowanego na działkach nr: 2059/3, 2168/21, 2173/1, 2593/7, 2368/45, 2368/48, 2368/64, 2368/49, 2217/4 obręb Dwory I, 1184/5, 1166/3 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim; 11/2 obręb Dwory II, gmina Oświęcim; 1534/5 obręb Gromiec, gmina Libiąż.

2. Zgodnie z art. 113 §  3 ustawy K.P.A. –  na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie. Strony postępowania mogą wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Ze względu na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20 – zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie udostępniono na okres minimum 14 dni na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Gminy Oświęcim oraz Urzędu Miejskiego w Libiążu, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim – ul. Jagiełły 23, pok. 21-22, w godzinach pracy urzędu.