27.11.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 22 listopada 2018 r.

GA.6220.17.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 listopada 2018 r. wydanym w toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 46, 32-600 Oświęcim o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa układu oczyszczania biogazu na terenie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.”, planowanego na działce nr 1223/9 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.