09.08.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 8 sierpnia 2018 r.

GA.6733.1.2018.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2018 r. decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kVzasilającej stację transformatorową SN/nN w rejonie ul. Grabowieckiej. Inwestycja w zakresie objętym przedmiotową decyzją projektowana jest na działkach nr 618/4, 719/6, 718/6, 731/7, 773/1, 773/6, 773/5 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy Urzędu.