01.06.2017

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 maja 2017 roku

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak: WOOŚ.4201.3.2017.AS2.10 z dnia 25 maja 2017 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

informuję strony postępowania administracyjnego,

że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (17.05.2017) oraz do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Tychach (19.05.2017), Oświęcimiu (22.05.2017) i Sosnowcu (25.05.2017) o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice -Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”.

Skan pisma znajduje się w załączniku

Załącznik

Obwieszczenie Woos.4201.3.2017.as2 .10