02.08.2017

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, znak OO.4201.5.2016.EC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania i społeczeństwo

o wydaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:

OO.4201.5.2016.EC dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice” realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedz” realizowanego m.in. na działkach stanowiących teren zamknięty na terenie Gminy Oświęcim, Miasta Oświęcim, Gminy Brzeszcze, Gminy Wilamowice, Gminy Bestwina, Gmina Czechowice – Dziedzice. Inwestorem jest PKP PLK S.A.

 

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Oświęcimiu i w Bielsku Białej) można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, Kraków, w pok. 109, w godzinach pracy tut. Dyrekcji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.