16.11.2011

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego

Na podstawie  art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) STAROSTA OŚWIĘCIMSKI
zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 31.10.2011r. decyzji  Starosty Oświęcimskiego Nr 6/11,  znak: WAB.6747.6.2011, udzielającej Prezydentowi Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborska 2 działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Obstarczyk – Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu”.
 

Odwołanie wraz z całością akt sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) przekazane zostało do organu wyższego stopnia – Wojewody  Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków.

Jednocześnie, informuję, iż niniejsze obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starosty Oświęcimskiego i Urzędu Miasta Oświęcim oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Oświęcim i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                    /Starosta Oświęcimski/