26.09.2013

Obwieszczenie Starosty (26.09.2013r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 23 września 2013 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu”, na wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupełnionego w dniu 6 maja 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.) złożony przez Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. Z 0.0. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą W Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.).

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasach podano numery działek ulegających podziałowi, przed nawiasem podano numery działek przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję): obręb Stare Stawy – 343/13, 343/27, 346/19, 346/20, 346/38 (346/25), 346/40 (346/26), 351/28, 351/31, 351/34, 351/38, 352/21 (352/3), 358/16 (358/9), 358/19 (358/15), 468/8 (486/7), .

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się: obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Stare Stawy – 289/122, 289/129, 289/130, 346/15, 351/20, 351/24, 351/26, 351/40, 351/41, 351/47, 352/6, 359/6.

 

 

Załącznik

Img090