09.07.2014

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (09.07.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że 01.07.2014r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.3.2014 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, w terminie do 31.07.2014r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu od km 0+012,65 do km 1+376,68 na wniosek z dnia 08.04.2014r., (uzupełnionego w dniu 26.05.2014r. zgodnie z wezwaniem z dnia 28.04.2014r. znak: WAB.6747.3.2014) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Tomasza Brzenk, ul. K. Świerczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Śląskie – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, (pełnomocnictwo IM.7013.3.2013.MP z dnia 07.04.2014r.).

Załącznik

Obwieszczenie Zrid Ul. Polowiecka