14.07.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, art. 33-36 i art. 38, art. 88 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 21.05.2015 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 12.05.2015r. znak: WAB.6740.1.211.2015) złożony przez Pana Czesława Dąbrowskiego pełnomocnika firmy: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka
o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

W związku z powyższym informuje się o:
– przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
– zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Oświęcimski, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji powyższej inwestycji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 10, 32-600 Oświęcim.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,
32-602 Oświęcim, pok. 125 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00.

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, tel. 33 844 97 25, fax 33 844 97 25; ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres: budownictwo@powiat.oswiecim.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej i Urzędzie Miasta Oświęcim (gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji). Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

Na obecnym etapie organ nie przewiduje przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Jeżeli w toku prowadzonego postępowania administracyjnego okaże się, iż przeprowadzenie rozprawy administracyjnej jest konieczne, społeczeństwo poinformowane zostanie zgodnie z przepisami art. 36 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 po. 1235 z późn. zm.)

Załącznik

Obwieszczenie 1

Font Resize
Contrast