11.04.2012

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) 

Zawiadamia, że 06.04.2012r. wydane zostało postanowienie znak: WAB.6747.6.2011, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – Wydział Architektury i Budownictwa ul. Wyspiańskiego 10, pok. 128, I – piętro.
Na ww postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

/Starosta Oświęcimski/