25.08.2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. )

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że w obwieszczeniu Starosty Oświęcimskiego dotyczącego zawiadomienia
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego Nr 1887 K jako dróg powiatowych klasy Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0 + 959,00- Inwestycja realizowana
w ramach zadania: „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I”
dokonano korekty poprzez wprowadzanie do wykazu działek na których realizowana będzie inwestycja – znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji – działki o nr ew. 2006/1166 ( jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001 Oświęcim )

Pozostałe elementy obwieszczenia o wszczęciu postępowania w wyżej opisanej sprawie pozostają bez zmian.
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,
32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro,
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa czwartek w godz. 7.30 – 15.30 , wtorek
w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30 – 14.00.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.