04.08.2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) Starosta Oświęcimski zawiadamia, że w dniu 01.08.2011r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.6.2011 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. .„Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu”- na wniosek z 01.08.2011r. złożony przez Dariusza Obstarczyk – Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim reprezentującego Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.

Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) Starosta Oświęcimski zawiadamia, że w dniu 01.08.2011r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.6.2011 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. .„Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu”- na wniosek z 01.08.2011r. złożony przez Dariusza Obstarczyk – Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim reprezentującego Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od postanowienia stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.