08.08.2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w obwieszczeniu Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB. 6747.6.2011 dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu” dokonano korekty w zakresie działek inwestycyjnych poprzez wprowadzenie do wykazu działek pod projektowaną inwestycję – działki o nr ew. 2356/7 (jednostka ew. Oświęcim, obręb Brzezinka). Pozostałe elementy obwieszczenia Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w/w sprawie pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w obwieszczeniu Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB. 6747.6.2011 dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu” dokonano korekty w zakresie działek inwestycyjnych poprzez wprowadzenie do wykazu działek pod projektowaną inwestycję – działki o nr ew. 2356/7 (jednostka ew. Oświęcim, obręb Brzezinka). Pozostałe elementy obwieszczenia Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w/w sprawie pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – Wydział Architektury i Budownictwa ul. Wyspiańskiego 10, pok. 128, I – piętro w terminie 14-stu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)

 

/Starosta Oświęcimski/

Znak sprawy: WAB. 6747.6.2011