19.08.2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm. )  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm. )  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że  17 sierpnia 2011 r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.3.2011 Starosty Oświęcimskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 9 września 2011 r. ze względu na naruszenie wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm. ) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji p.n.: 
„Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego Nr 1887 K   jako dróg powiatowych klasy
 Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0 + 959,00-  Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I”

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,
32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach  pracy urzędu: poniedziałek, środa czwartek w  godz. 7.30 – 15.30 , wtorek w godz. 7.30-17.00,  piątek w godz. 7.30 – 14.00.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.