19.08.2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm. )  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  
STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm. )  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  
STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa ulic Pilata  i Olszewskiego Nr 1887 K   jako dróg powiatowych klasy Z  w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0 + 959,00-  Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I” na wniosek z dnia 16.08.2011 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu  przez Pana Rafała Birtus działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18.03.2011 r.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulic powiatowych Pilata i Olszewskiego w tym: przebudowa trzech skrzyżowań na małe ronda ( dotyczy skrzyżowań ul. Olszewskiego:  z ul. Słowackiego i  z ul. Śniadeckiego, oraz skrzyżowania ul. Pilata z ul. Nojego )   przebudowa nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa chodników i zjazdów, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, sieci teletechnicznej, sieci elektrycznej oraz sieci gazowej.
Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a)w liniach rozgraniczających teren inwestycji ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie
w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem )  
– jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001 Oświęcim:
428/1, 1774/1, 428/3, 2006/883, 2006/1048, 2006/731, 2006/821, 2006/746, 2006/1129 – inwestycja na części  działek  położnych  w granicach  istniejącego pasa drogowego drogi 1887 K;  2006/878, 2006/1165, 433/13; 2006/1171 (2006/226)  2006/1173 (2006/939) 2006/1169 ( 2006/845) 2006/1175 ( 2006/1167) 433/16 ( 433/14 ) 429/15 ( 429/11 ) 429/13 ( 429/12 )
b)w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem )  obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
 – jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001 Oświęcim:
428/1, 427/3, 2006/1170 ( 2006/226 ) 2006/1174 ( 2006/1167 ) 2006/1168 ( 2006/845 ) 2006/731, 2006/746, 2006/1129
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,  32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach  pracy urzędu: poniedziałek, środa czwartek w  godz. 7.30 – 15.30 , wtorek w godz. 7.30-17.00,  piątek w godz. 7.30 – 14.00.
Stosowanie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje, się że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.