22.09.2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że 21 września 2011 r., została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 5/11, znak: WAB.6747.3.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego Nr 1887 K jako dróg powiatowych klasy Z od km 0+000,00 do km 0 + 959,00 – Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I” – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2011 r. Zarządu Powiatu w Oświęcimiu działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Birtus – Pro Bud Biuro Projektów, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków – o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego Nr 1887 K jako dróg powiatowych klasy Z od km 0+000,00 do km 0 + 959,00 – Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I”

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że 21 września 2011 r., została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 5/11, znak: WAB.6747.3.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego Nr 1887 K jako dróg powiatowych klasy Z od km 0+000,00 do km 0 + 959,00 – Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I” – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2011 r. Zarządu Powiatu w Oświęcimiu działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Birtus – Pro Bud Biuro Projektów, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków – o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego Nr 1887 K jako dróg powiatowych klasy Z od km 0+000,00 do km 0 + 959,00 – Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I”

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
Jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001 Oświęcim 428/1, 1774/1, 428/3, 2006/883, 2006/1048, 2006/731, 2006/821, 2006/746, 2006/1129 – inwestycja na części działek położnych w granicach istniejącego pasa drogowego drogi 1887 K; 2006/878, 2006/1165, 433/13, 2006/1166, 2006/1171 (2006/226), 2006/1173 (2006/939), 2006/1169 ( 2006/845), 2006/1175 ( 2006/1167), 433/16 ( 433/14 ), 429/15 ( 429/11 ), 429/13
( 429/12 )
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi wzdłuż linii rozgraniczających teren inwestycji – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie
w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), obowiązkiem są objęte fragmenty działki o numerach:
– jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001 Oświęcim: 428/1, 427/3, 2006/1170 ( 2006/226 ), 2006/1174 ( 2006/1167 ), 2006/1168 ( 2006/845 ), 2006/731, 2006/746, 2006/1129

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
– określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
– oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa
własnością powiatu oświęcimskiego, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
– zatwierdzenia podziału nieruchomości,
– zatwierdzenia projektu budowlanego,
– nałożenia na Inwestora, Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
– zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków,
– określenia terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 121 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
– nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Ww. nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, stają się z mocy prawa własnością powiatu oświęcimskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (dotyczy nieruchomości niebędących w dniu wydania niniejszej decyzji własnością powiatu oświęcimskiego).
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 125 (I piętro ), w poniedziałki, środy czwartki w godz. 7. 30 – 15. 30, we wtorki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego na adres:
ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu , a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i w prasie lokalnej
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.