04.11.2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z póz,. zm.. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póz. zmn. ) STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 31.10.2011 r. została wydana decyzja Nr 6/11, znak: WAB.6747.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu”- lokalizacja na działkach ewidencyjnych o numerach:

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z póz,. zm.. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póz. zmn. ) STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 31.10.2011 r. została wydana decyzja Nr 6/11, znak: WAB.6747.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu”- lokalizacja na działkach ewidencyjnych o numerach:

1381/124, 1393/111, 1393/112, 1393/114, 1393/116, 1381/126 – obręb Oświęcim Miasto;1009/6, 1000/10, 1000/8, 997/13, 997/11, 1003, 997/9, 997/19 (997/20, 997/21) 1002/20, 2108, 997/1 (997/22, 997/23), 996 (996/3, 996/4), 1002/1 (1002/28, 1002/29),1002/18, 1002/16, 1002/25 (1002/32, 1002/33), 1002/19 1002/17 (1002/36, 1002/37), 1002/21 2109 1002/8 (1002/34, 1002/35), 1002/2 1002/11 (1002/38, 1002/39), 1002/15, 1002/14 (1002/30, 1002/31),1005/6, 1005/8, 1005/9 (1005/10, 1005/11), 1005/7 (1005/12, 1005/13) – obręb Babice; 1343/35, 1343/36 (1343/39, 1343/40), 1342/10, 1342/7, 1340/6, 1337/4 (1337/5, 1337/6),1343/25, 1343/14, 1343/13, 1343/5 (1343/41, 1343/42), 1343/19, 1343/20 (1343/43, 1343/44), 1343/17, 1343/38 (1343/45, 1343/46), 1411/1, 1411/2 (1411/3, 1411/4), 1343/15 – obręb Brzezinka.(przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję).

W ramach inwestycji  zostały określone ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków związanych z przebudową  sieci technicznych uzbrojenia terenu.
Obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach:
1002/29, 1002/31, 997/21, 1009/7, 997/17, 997/12, 2114, 1002/22, 1002/23, 996/4, 2107, 1002/35 – obręb Babice;  1343/34, 1343/40, 2532, 1342/8, 1343/42, 1343/33, 1343/44, 1343/46, 1343/21, 1343/22, 1414/1, 1411/4, 2356/6, 1414/2, 1345/12, 1345/6, 2356/7 – obręb Brzezinka; 1393/116, 1381/126, 1393/111 – obręb Oświęcim Miasto.(numery działek zaznaczone tłustym drukiem są działkami objętymi projektem podziału)
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30 – 15.30, wtorek: 7.30 – 17.00. piątek : 7.30 – 14.00. Ww. nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 14 dni od daty gdy obwieszczenie uznane jest za dostarczone.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.
Ww. przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Ww. przepisu nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku  ( stosownie do zapisu art. 11f ust. 5 ww. ustawy). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Jednocześnie informuje się, iż ww. obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczenia w prasie lokalnej, umieszczeniu na stronie internetowej Gminy Miasta Oświęcim oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Gminy Miasta Oświęcim( właściwym ze względu na przebieg planowanej rozbudowy drogi), a także w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
                    
/ Starosta Oświęcimski /

WAB. 6747.6.2011