28.06.2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Stosownie do art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 25.05.2011r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/11, znak: WAB.6747.3.2011, udzielającej Zarządowi Powiatu Oświęcimskiego, 32-600 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic: Pilata i Olszewskiego, jako dróg powiatowych klasy Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0+959,00, w tym: przebudowa trzech skrzyżowań na małe ronda (dotyczy skrzyżowań: z ul. Słowackiego, z ul. Sobieskiego i z ul. Śniadeckiego, oraz skrzyżowania ul. Pilata z ul. Nojego), przebudowa nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa chodników i zjazdów, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, sieci teletechnicznej, sieci elektrycznej, oraz sieci gazowej.

Stosownie do art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 25.05.2011r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/11, znak: WAB.6747.3.2011, udzielającej Zarządowi Powiatu Oświęcimskiego, 32-600 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic: Pilata i Olszewskiego, jako dróg powiatowych klasy Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0+959,00, w tym: przebudowa trzech skrzyżowań na małe ronda (dotyczy skrzyżowań: z ul. Słowackiego, z ul. Sobieskiego i z ul. Śniadeckiego, oraz skrzyżowania ul. Pilata z ul. Nojego), przebudowa nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa chodników i zjazdów, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, sieci teletechnicznej, sieci elektrycznej, oraz sieci gazowej.

Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania p.n.: przebudowa ulic: Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I” – lokalizacja na działkach ewidencyjnych o numerach: dz. nr 1774/1 (na odcinku od km 0+865,10 tj. granicy działki do km 1+037,60 tj. do granicy zakresu inwestycji), dz. nr: 428/1, 428/3 (na całej długości działki, na szerokości niezbędnej dla realizacji inwestycji, tj. do granicy projektowanego bezpiecznika), dz. nr 2006/883 (na odcinku od km 0”’+001,60 tj. granicy działki do km 0”’+039,75 tj. do granicy zakresu inwestycji), dz. nr: 2006/878, 2006/1129 (od km 0-018,50 tj. granicy zakresu inwestycji do km 0+600,85 tj. granicy działki), dz. nr: 2006/1165, 2006/1166, 433/13, 2006/226 (po podziale: 2006/1170, 2006/1171), dz. nr 2006/939 (po podziale: 2006/1172, 2006/1173), dz. nr 2006/845 (po podziale: 2006/1168, 2006/1169), dz. nr 2006/1167 (po podziale: 2006/1174, 2006/1175), dz. nr 433/14 (po podziale: 433/16, 433/17), dz. nr 429/11 (po podziale: 429/15, 429/16), dz. nr 429/12 (po podziale: 429/13, 429/14) (obr. 1 – Oświęcim).

Odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) przekazane zostało do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

/Starosta Oświęcimski/