18.08.2015

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o symbolu WAB.6747.3.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 10 § 1, art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późniejszymi zmianami)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.3.2015 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości
w projekcie budowlanym, w terminie do dnia 25 września 2015 r., ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 0+460,00”, na wniosek z dnia 15 czerwca 2015 r. (uzupełniony w dniu 14 lipca 2015 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 lipca 2015 r.), oraz decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia ulicznego, złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego reprezentującego Firmę MBD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Brzozowej 5 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.174.2015 z dnia 9 lipca 2015 r.).

Załącznik

Obwieszczenie O Brakach