01.06.2011

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

 

OBWIESZCZENIE
Starosty Oświęcimskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z póz,. zmn. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póz. zmn. ) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, z dnia 22.03.2011r.

 

zawiadamia się

 

 

że w dniu 25.05.2011r. została wydana decyzja Nr 3/11, znak: WAB.6747.3.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic: Pilata i Olszewskiego, jako dróg powiatowych klasy Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0+959,00, w tym: przebudowa trzech skrzyżowań na małe ronda (dotyczy skrzyżowań: z ul. Słowackiego, z ul. Sobieskiego i z ul. Śniadeckiego, oraz skrzyżowania ul. Pilata z ul. Nojego), przebudowa nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa chodników i zjazdów, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, sieci teletechnicznej, sieci elektrycznej, oraz sieci gazowej. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania p.n.: przebudowa ulic: Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I”. Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach nr: dz. nr 1774/1 (na odcinku od km 0+865,10 tj. granicy działki do km 1+037,60 tj. do granicy zakresu inwestycji), dz. nr: 428/1, 428/3 (na całej długości działki, na szerokości niezbędnej dla realizacji inwestycji, tj. do granicy projektowanego bezpiecznika), dz. nr 2006/883 (na odcinku od km 0”’+001,60 tj. granicy działki do km 0”’+039,75 tj. do granicy zakresu inwestycji), dz. nr: 2006/878, 2006/1129 (od km 0-018,50 tj. granicy zakresu inwestycji do km 0+600,85 tj. granicy działki), dz. nr: 2006/1165, 2006/1166, 433/13, 2006/226 (po podziale: 2006/1170, 2006/1171), dz. nr 2006/939 (po podziale: 2006/1172, 2006/1173), dz. nr 2006/845 (po podziale: 2006/1168, 2006/1169), dz. nr 2006/1167 (po podziale: 2006/1174, 2006/1175), dz. nr 433/14 (po podziale: 433/16, 433/17), dz. nr 429/11 (po podziale: 429/15, 429/16), dz. nr 429/12 (po podziale: 429/13, 429/14) (obr. 1 – Oświęcim).

 

 

 

OBWIESZCZENIE
Starosty Oświęcimskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z póz,. zmn. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póz. zmn. ) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, z dnia 22.03.2011r.

 

zawiadamia się

 

 

że w dniu 25.05.2011r. została wydana decyzja Nr 3/11, znak: WAB.6747.3.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic: Pilata i Olszewskiego, jako dróg powiatowych klasy Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0+959,00, w tym: przebudowa trzech skrzyżowań na małe ronda (dotyczy skrzyżowań: z ul. Słowackiego, z ul. Sobieskiego i z ul. Śniadeckiego, oraz skrzyżowania ul. Pilata z ul. Nojego), przebudowa nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa chodników i zjazdów, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, sieci teletechnicznej, sieci elektrycznej, oraz sieci gazowej. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania p.n.: przebudowa ulic: Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I”. Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach nr: dz. nr 1774/1 (na odcinku od km 0+865,10 tj. granicy działki do km 1+037,60 tj. do granicy zakresu inwestycji), dz. nr: 428/1, 428/3 (na całej długości działki, na szerokości niezbędnej dla realizacji inwestycji, tj. do granicy projektowanego bezpiecznika), dz. nr 2006/883 (na odcinku od km 0”’+001,60 tj. granicy działki do km 0”’+039,75 tj. do granicy zakresu inwestycji), dz. nr: 2006/878, 2006/1129 (od km 0-018,50 tj. granicy zakresu inwestycji do km 0+600,85 tj. granicy działki), dz. nr: 2006/1165, 2006/1166, 433/13, 2006/226 (po podziale: 2006/1170, 2006/1171), dz. nr 2006/939 (po podziale: 2006/1172, 2006/1173), dz. nr 2006/845 (po podziale: 2006/1168, 2006/1169), dz. nr 2006/1167 (po podziale: 2006/1174, 2006/1175), dz. nr 433/14 (po podziale: 433/16, 433/17), dz. nr 429/11 (po podziale: 429/15, 429/16), dz. nr 429/12 (po podziale: 429/13, 429/14) (obr. 1 – Oświęcim).

 

 

(przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotowa inwestycję).

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30 – 15.30, wtorek: 7.30 – 17.00. piątek : 7.30 – 14.00.

Ww. nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Oświęcimskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 14 dni od daty gdy obwieszczenie uznane jest za dostarczone.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.
Ww. przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Ww. przepisu nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku ( stosownie do zapisu art. 11f ust. 5 ww. ustawy). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Jednocześnie informuje się, iż ww. obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oświęcimiu ( właściwym ze względu na przebieg planowanej rozbudowy drogi), a także w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

/ Starosta Oświęcimski /