19.02.2015

Obwieszczenie Wojewody Małopolski (19.02.2015r.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 klasy technicznej G od odc. ref. 010 km 1+146.78 do km 1+291.65 z drogami gminnymi: istniejącą (ul. Kamieniec) klasy technicznej L oraz projektowaną przedłużenie ul. Batorego) klasy technicznej Z na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, w ramach zadania, pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu” – na wniosek złożony 28 listopada 2014 r. (uzupełniony 09 i 16 lutego 2015 r.) przez Panią Dorotę Niedziałkowską działającą na podstawie upoważnienia z 25 września 2014 r., znak IM.7013.16.2012–13.JO, udzielonego przez Pana Janusza Chwieruta Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcimia, działającego na mocy porozumienia z 17 października 2013 r. znak: X/112/ZDW/13 i aneksu nr 1 z 07 października 2014r. do ww. porozumienia.

Załącznik

Img679