26.02.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (02.2013)

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 963) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.:
Rozbudowa prawego wału rzeki Soły od  km 0+000 do km 1+776 oraz od km 1+974 do km 2+550 na obszarze gminy Oświęcim (obręb Broszkowice) i miasta Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie – na wniosek, znak: DIO-451-4-16/12, który złożył 30 listopada 2012 r. oraz uzupełnił 12 lutego 2013 r. Pan Edward Kopeć, Kierownik Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu, pełnomocnik Pana Bogusława Borowskiego Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, reprezentującego Województwo Małopolskie na podstawie Uchwały nr 434/11 z 14 kwietnia 2011 r.

 

 

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w mieście i gminie Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych lub ich części, oznaczonych według katastru nieruchomości, położonych w projektowanym obszarze inwestycji i będących częścią inwestycji:

 

a) niezbędnych do jej realizacji, znajdujących się między liniami rozgraniczającymi teren, które są obecnie własnością lub staną się własnością Skarbu Państwa (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i jest przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

  • jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0001, Oświęcim na działkach: 1831/178, 1949/21, 1831/180, 1831/33, 1949/18, 1831/176, 1314/8, 1314/9, 1318/4, 1314/11, 1318/7, 1317/1, 1313/1, 1316/1, 1949/9, 1312/3, 1311/3, 1948/12, 1949/19, 1962/10, 1963/2, 1973/18, 1973/8, 1972/22, 1972/19, 1972/20, 1972/21, 1973/17, 1972/24, 1972/16, 1972/17, 1972/14, 1998/72, 1285/8, 1286/6, 1292/1, 1998/67, 1198/2, 1197, 1196/2, 1186/2, 1827/31, 1827/32, 1185/2, 1152/2, 1151/2, 1203/11, 1203/14, 1141/2, 1140/3, 1113/7, 1113/5, 1096/3, 1827/29, 1827/27, 1827/25, 1827/23, 1046/5, 1045/18, 1045/12, 1045/16, 1045/14, 1826/355, 1826/353, 1826/351, 1826/349, 1826/347, 1826/345, 1826/343, 1826/341, 1826/339, 1826/337, 1826/335, 1826/333, 1826/331, 1826/329, 1826/327, 1826/325, 1826/323, 1826/321, 1826/319, 1826/317, 1826/315, 1826/313, 1826/311, 1826/309, 1826/307, 1948/14, 8/20 (8/15), 8/22 (8/18), 1949/27 (1949/22), 1949/23 (1949/10), 1312/5 (1312/4), 1311/5 (1311/4), 1948/16 (1948/13), 1948/19 (1948/15), 1949/25 (1949/20), 1960/3 (1960/1), 1962/12 (1962/5), 1962/18 (1962/9), 1962/20 (1962/11), 1962/16 (1962/8), 1962/14 (1962/7), 1973/20 (1973/19), 1972/26 (1972/23), 1285/10 (1285/4), 1974/9 (1974/8), 1266/5 (1266/4), 1998/79 (1998/71), 1998/81 (1998/74), 1046/6 (1046/3), 1045/21 (1045/10), 1045/19 (1045/8), 1826/367 (1826/279), 1826/365 (1826/277), 1826/363 (1826/275),
  • jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, Obręb Nr 0002, Broszkowice na działkach: 278/94, 278/91, 278/96, 278/98, 278/100, 278/102, 266/3, 265/3, 264/11, 264/10, 264/13, 263/5, 263/8, 263/7, 262/10, 262/11, 262/8, 262/13, 261/5, 261/4, 260/5, 260/4, 259/5, 210/7, 210/9, 209/9, 209/11, 211/7, 211/9, 212/7, 268/6, 212/9, 213/3, 215/6, 215/3, 216/3, 219/10, 218/5, 219/9, 218/7, 220/2, 222/1, 227/2, 225, 228/2, 230/1, 235/2, 232/3, 278/121 (278/80), 211/11 (211/8), 211/13 (211/10);

 

b) niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie staną się własnością Skarbu Państwa ale wobec części których trwale ogranicza się sposób korzystania:

  • jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0001, Oświęcim na działkach: 1831/181, 1313/2.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1500, tel.: 12 39 21 946.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku prowadzonego postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ uprawniony do wydania przedmiotowej decyzji o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.