02.07.2015

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (03.07.2015r.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 30 czerwca 2015r. wydana została decyzja znak: WI-IX.7821.1.5.2015, uchylająca w całości decyzję Starosty Oświęcimskiego nr 3/15 z 21 stycznia 2015r., znak: WAB.6747.2.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: “Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32” i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Załącznik

obwieszczenie_wojewody.jpeg