04.03.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (03.2013)

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 143, poz. 963), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że 20 lutego 2013 r. zostało wydane postanowienie, znak: WI-IX.7840.1.9.2012 Wojewody Małopolskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 31 marca 2013 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 ÷0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie.

 

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi           i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kra-ków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. od 745 – 1500, telefon: 12 39 21 946.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.