08.03.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (03.2013)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że 27 lutego 2013 r. zostało wydane postanowienie, znak: WI-IX.7840.1.10.2012 Wojewody Małopolskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 20 marca 2013 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Soły w km od 0+000 do1+776 oraz od 1+974 do 2+550 na obszarze gminy Oświęcim (obręb Broszkowice) i miasta Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo oświęcimskie,  

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 4 (parter), w poniedziałek w godz. 915 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1430, tel. 12 39 21 946.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.