02.09.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (08.2013r)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.         z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (droga krajowa nr 44, klasy GP), Nideckiego (droga powiatowa, klasy Z), Orląt Lwowskich (droga gminna, klasy L) w Oświęcimiu – wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej, zjazdów do posesji i części istniejących chodników na wniosek złożony 26 czerwca 2013 r. (uzupełniony 21 sierpnia 2013 r.) przez Pana Jarosława Saternusa, działającego na podstawie pełnomocnictwa szczególnego Nr 43/2013 z 07 lutego 2013 r., Pana Jacka Grygi, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, upoważnionego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na mocy pełnomocnictwa ogólnego z 15 września 2008 r.

 

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie i polega na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (droga krajowa nr 44), Nideckiego (droga powiatowa), Orląt Lwowskich (droga gminna) w Oświęcimiu wraz z przebudową infrastruktury technicznej, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, znajdujących się:

 

a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

– jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim miasto, obręb Nr 0001 Oświęcim – 1385/36, 1385/41, 1385/43, 1387/3, 1357/62, 1385/78 (1385/37), 1385/72 (1385/44), 1385/74 (1385/42), 1385/76 (1385/58), 1393/146 (1393/121), 1393/148 (1393/122), 1390/12 (1390/6), 1390/14 (1390/8) oraz na części działki drogowej 1789/1, 1790, 1387/1,

– jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim miasto, obręb Nr 0006 Babice – 906/9, 2122, 2123/1 (2123), 904/187 (904/179), 904/185 (904/180), 904/189 (904/168), 2037/7 (2037/6), 906/13 (906/10) oraz na części działki drogowej 2058/1,

b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, obowiązkiem są objęte fragmenty działek o numerach:

– jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim miasto, obręb Nr 0001 Oświęcim – 1385/75 (1385/42), 1385/73 (1385/44) – teren nr D

– jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim miasto, obręb Nr 0001 Oświęcim – 1385/77 (1385/58), 1393/147 (1393/121) – teren nr B

c) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii, obowiązkiem są objęte fragmenty działek o numerach:

–  jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim miasto, obręb Nr 0006 Babice – 2037/8 (2037/6), 904/190 (904/168) – teren nr C

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi   i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w poniedziałki w godz. 900 – 1630, od wtorku do piątku w godz. od 745 – 1500, telefon: (012) 39 21 655.

 

 

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że     w toku prowadzonego postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ uprawniony do wydania przedmiotowej decyzji o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.