06.11.2013

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (11.2013)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 77 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.), w związku z art. 11a. ust. 1 i art. 11i. ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.)

 

 

 

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 04 listopada 2013 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7820.1.17.2013 o zmianie postanowienia Wojewody Małopolskiego z 05 września 2013 r. w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i ustalenie nowego terminu do 18 listopada 2013 r. po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika z 29 października 2013 r., zawierającego prośbę o zmianę terminu wyznaczonego w postanowieniu Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7820.1.17.2013 z 05 września 2013 r. w sprawie usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym załączonym do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (droga krajowa nr 44, klasy GP), Nideckiego (droga powiatowa, klasy Z), Orląt Lwowskich (droga gminna, klasy L) w Oświęcimiu – wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej, zjazdów do posesji i części istniejących chodników.

 

Na ww. postanowienie z 04 listopada 2013 r. nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w poniedziałki w godz. 900 – 1630, od wtorku do piątku w godz. od 745 – 1500, telefon: (012) 39 21 655.