10.11.2021

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że dnia 3 listopada 2021 r. przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skargi wraz z odpowiedziami na skargi, na decyzję
Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r., znak: WI-VI.7821.1.11.2021, którą Wojewoda Małopolski uchylił w części określonej w decyzji i w tym zakresie orzekł, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy decyzję Starosty Oświęcimskiego Nr 1/19 z dnia 14 lutego 2019 r., znak: WAB.6747.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 510763K (ul. Krasińskiego), od km 0+000,00 do km 0+107,19 wraz z budową nowej drogi (przedłużenie ul. Krasińskiego) od km 0+107,19 do km 1+362,30 wraz z rozbudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi, budową i rozbudową zjazdów oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w mieście Oświęcim.