21.10.2015

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (16.10.2015)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-VI-746.1.143.2015.BC) złożony przez inwestora: Polskie Koleje Państwowe S.A. 00-973 Warszawa, ul Sczęśliwicka 62, działającego przez pełnomocnika, Pana Pawła Kośmickiego, dla inwestycji pn.: Budowa dworca kolejowego w Oświęcimiu obejmująca: rozbiórkę istniejącego budynku, budowę budynku ,dworca, przebudowę parkingu i dróg wewnętrznych, utwardzenie terenu, budowę obiektów małej architektury i oświetlenia terenu, na działce nr 2572/3 obr. Brzezinka, gm Oświęcim-miasto.

Dalsze informacje dotyczące ww. postępowania można znaleźć w załączniku poniżej

Załącznik

Obwieszczenie 16102015