15.05.2012

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę-powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w postępowaniu odwoławczym 04 maja 2012 r. wydał postanowienie, znak: WI-IX.7821.1.24.2011 o odmowie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/11 z 31 października 2011 r., znak: WAB.6747.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu – po rozpatrzeniu wniosku z 17 listopada 2011 r. o zawieszenie ww. postępowania.

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę-powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w postępowaniu odwoławczym 04 maja 2012 r. wydał postanowienie, znak: WI-IX.7821.1.24.2011 o odmowie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/11 z 31 października 2011 r., znak: WAB.6747.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu – po rozpatrzeniu wniosku z 17 listopada 2011 r. o zawieszenie ww. postępowania.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia Wojewody Małopolskie-go w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 – w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury – pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 13:30 lub pod nr telefonu: (12) 39 21 655.

Na ww. postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia ww. postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się ww. obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim (właściwego ze względu na przebieg drogi) i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz zamiesz-czeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim i w Biuletynie Informacji Publicznej Ma-łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. posta-nowienia Wojewody Małopolskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.