14.08.2012

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że:
 

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że:
 

1) 02 sierpnia 2012 r. wydał postanowienie, znak: WI-IX.7821.1.24.2011 o podjęciu postępo-wania odwoławczego w sprawie decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/11 z 31 października 2011 r., znak: WAB.6747.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbu-dowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635 K oraz ul. Łukowej nr 510659 K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu,
2) 06 sierpnia 2012 r. wydał decyzję, znak: WI-IX.7821.1.24.2011 uchylającą zaskarżoną decyzję Starosty Oświęcimskiego Nr 6/11 z 31 października 2011 r., o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej, sprostowaną postanowieniami z 06 kwietnia 2012 r. i 30 maja 2012 r., znak: WAB.6747.6.2011, w zakresie:
– udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej,
– określenia linii rozgraniczających teren inwestycji oraz oznaczenia nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości, które stają się własnością Gminy Miasta Oświęcim,
– zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości,
– zatwierdzenia projektu budowlanego,
– ustalenia obowiązku dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
w części dotyczącej działek o numerach: 1002/25 (1002/32, 1002/33), 1002/19, 1002/17 (1002/36, 1002/37), 1002/21, 2109, 1002/8 (1002/34, 1002/35), 1002/2, 1002/11 (1002/38, 1002/39), obręb Babice (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję), tj. w zakresie niżej wymienionych zapisów:
– na stronie 2 decyzji w wierszu 2 i 3 od góry oraz w wierszu 32 i 33 od góry, w części dotyczącej ww. działek,
– na stronie 2 decyzji w wierszu 13 od góry, w części dotyczącej działki nr 1002/35 – obręb Babice,
– na stronie 6 decyzji w wierszu 14 i 15 od góry, w części dotyczącej ww. działek,
– na stronie 6 decyzji w wierszu 23 od góry, w części dotyczącej działki nr 1002/35 – obręb Babice,
– na stronie 9 decyzji, pozycja 5 i 6 oraz na stronie 10, pozycja 7 i 8 w tabeli, w części dotyczącej ww. działek,
– na stronie 15 decyzji, pozycja R i P w tabeli, w części dotyczącej działek o numerach: 1002/21, 2109, 1002/8 (1002/34, 1002/35),
i w tym zakresie orzekł, w pozostałej części ww. decyzję utrzymał w mocy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia i decyzji Wojewody Ma-łopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 – w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury – pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1330 lub pod nr telefonu: (12) 39 21 655.
Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.
Na ww. decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie – z powodu jej niezgodności z prawem – za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się ww. obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim (właściwego ze względu na przebieg drogi) i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz zamiesz-czeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. posta-nowienia i decyzji Wojewody Małopolskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.