10.09.2013

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 05 września 2013 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IX.7820.1.17.2013 o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym  w terminie do 29 października 2013 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (droga krajowa nr 44, klasy GP), Nideckiego (droga powiatowa, klasy Z), Orląt Lwowskich (droga gminna, klasy L) w Oświęcimiu – wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej, zjazdów do posesji i części istniejących chodników.
Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w poniedziałki w godz. 900 – 1630, od wtorku do piątku w godz. od 745 – 1500, telefon: (012) 39 21 655.
.